WITAMY

W CENTRUM MEDIACJI „SIÓDEMKA”!

 

Prowadzimy mediacje dla całej siódemkowej społeczności szkolnej

czyli uczniów, nauczycieli i rodziców.

Tutaj dowiecie się, czym jest mediacja, jaka jest rola mediatora

oraz zasady, jakimi kierujemy się  w mediacjach.

Poznasz mediatorów Centrum Mediacji „Siódemka” oraz sposoby, jak umówić się na mediację.

 

Zapraszamy

Mediatorzy CMS

 

MEDIACJA jest dobrowolnym porozumieniem się stron będących w konflikcie przy wsparciu akceptowanego przez nie mediatora, kierującego się m. in. zasadami: bezstronności, neutralności i poufności.

Rolą mediatora jest takie zorganizowanie mediacji ,by strony w pełni świadomie, poprzez analizę własnych interesów i poznanie możliwych rozwiązań, osiągnęły wspólnie satysfakcjonujące je porozumienie oraz zawarły ugodę i zakończyły spór.

Mediator  nie orzeka o winie, nie osądza  ani nie udziela porad.

1.Nawiązuje  kontakt ze stronami sporu.

2.Ustala sposób i  termin mediacji.

3.Podczas  sesji mediacyjnej:

 • tworzy pozytywną atmosferę
 • ustala podstawowe zasady zachowania
 • wysłuchuje stron
 • pomaga stronom w nakreśleniu  sytuacji konfliktu
 • oraz w odkryciu ich potrzeb i  interesów
 • pomaga w szukaniu rozwiązań
 • uczestniczy w zawarciu porozumienia , ugody pomiędzy stronami

W Centrum Mediacji „Siódemka” prowadzimy mediacje szkolne i rówieśnicze.

Mediacje szkolne –polegają na  rozwiązywaniu sporów w szkole   w relacjach uczeń-nauczyciel, nauczyciel-nauczyciel, wychowawca-grupa, nauczyciel- rodzic, rodzic-dziecko.

Mediacje rówieśnicze polegają  na szukaniu rozwiązania konfliktu między uczniami przy pomocy mediatora - ucznia.  Zadaniem mediatora rówieśniczego jest pomoc kolegom w takiej wzajemnej komunikacji, która pozwoli na wyrażanie trudnych uczuć i wspólne szukanie rozwiązań.

Mediacje mogą odbywać się:

 • bezpośrednio (spotkanie face-to-face stron w obecności mediatora);
 • pośrednio (stosowane w sytuacji, gdy strony nie są gotowe na to, aby z sobą rozmawiać, więc spotykają się indywidualnie z mediatorem, a ten przekazuje im wzajemnie propozycje rozwiązań. Strony mogą na wybranym przez siebie etapie przystąpić do mediacji bezpośredniej lub zawrzeć ugodę bez spotykania się).

 

Zachęcamy  całą społeczność szkolną do podejmowania starań w celu rozwiązywania konfliktów.

Zanim pojawicie się na mediacji:

 • starajcie się rozmawiać ze sobą o sytuacji trudnej
 • podejmujcie działania wychowawcze, rozmowy z uczniami w celu

          w uzyskania porozumienia pomiędzy nimi

 • kiedy wszystkie możliwości zostaną wyczerpane , kolejnym krokiem jest

          mediacja

Kontakt z mediatorem można nawiązać :

 • bezpośrednio podchodząc do wybranego mediatora w szkole
 • lub wysyłając zgłoszenie na maila wybranego mediatora, który znajduje się na stronie internetowej szkoły (karta zgłoszenia w załączeniu)

Zgłosić  strony do mediacji może :

 • osoba ,która jest nią zainteresowana, której dotyczy konflikt.
 • lub osoba , która jest zaniepokojona konfliktem innych osób(uczeń, nauczyciel, rodzic) .

         Przypominamy jednak, że to osoby, których dotyczy konflikt zdecydują czy

         chcą uczestniczyć w mediacji.

 

Na mediacji obowiązują następujące zasady:

 • dobrowolność- każda ze stron ma prawo zdecydować, czy chce uczestniczyć w mediacji i w każdym momencie może z niej zrezygnować
 • poufność- cały proces mediacji jest poufny, stąd mediator zobowiązany jest do zachowania tajemnicy
 • bezstronność-mediator nie może faworyzować  żadnej ze stron
 • neutralność- mediator musi być osobą neutralną wobec stron i konfliktu
 • akceptowalność- osoby biorące udział w mediacji muszą zaakceptować mediatora