Otwórz się na Edukację włączającą

 

 

VI etap działalności SCWEW w Bydgoszczy

 

   Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą na okres każdego 3 miesięcznego etapu pracy, ustala Harmonogram działań, który musi być spójny z Ogólnym Modelem funkcjonowania SCWEW jako wynikiem nowych rozwiązań wdrażanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.  

  W trosce o bezpośrednie wsparcie w rozwijaniu dostępności procesu nauczania – uczenia się na poziomie lokalnym bydgoski SCWEW przeprowadził w okresie X-XII.2022r. :

 • 7 obserwacji wspierających, inaczej zwanych superwizjami koleżeńskimi. W ramach takich działań specjaliści SCWEW obserwują zajęcia prowadzone przez nauczycieli szkół i przedszkoli ogólnodostępnych, przekazując uwagi i rekomendacje dotyczące procesu nauczania oraz innych trudności i zaburzeń w zakresie funkcjonowania i relacji, jakie występują w klasie/grupie zróżnicowanej.
 • 16 konsultacji eksperckich indywidualnych i grupowych dla nauczycieli i specjalistów. Konsultacje to próby doboru jak najbardziej właściwych rozwiązań w zdiagnozowanych obszarach wsparcia, adekwatne do specyfiki funkcjonowania każdego dziecka i grupy zróżnicowanej
 • 8 działań doradczo – szkoleniowych w zakresie podniesienia kompetencji pracowników szkół związanych z działaniami interwencyjnymi. Poprzez wspólne analizowanie przyczyn trudności weryfikuje się skuteczność podjętych działań. Przykładowe szkolenia VI etapu: Afazja dziecięca i mutyzm- diagnoza i terapia w aspekcie pedagogicznym; Dziecko z autyzmem w klasie zróżnicowanej; Nawigator osobowości.
 • 16 zajęć modelowych w tym lekcji otwartych na terenie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych
 • 3 konsultacje jako wsparcie dla dyrektorów 8 placówek uczestniczących w projekcie oraz dla koordynatorów ds. edukacji włączającej
 • 16 konsultacji w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i uczniów. Konsultacje odbywały się cyklicznie wg ustalonego plany pracy lekarza psychiatry i psychologa
 • 2 szkolenia w ramach Sieci współpracy, która umożliwia dzielenie się wiedzą i umiejętnościami w aspekcie poszukiwania sposobów radzenia sobie z problemami
 • Instruktaże dotyczące prawidłowego korzystania z wypożyczonego sprzętu i pomocy dydaktycznych, możliwości technicznych i wykorzystania. W opracowanym w listopadzie 2022r. Zestawieniu sprzętu dostępnego w Wypożyczalni SCWEW zaksięgowanych jest 234 pozycji różnorodnych pomocy dydaktycznych.

  W ramach działalności bydgoskiego SCWEW nawiązano współpracę wiodącymi bibliotekami w Bydgoszczy. W specjalnie opracowanych tematycznie bibliografiach udostępniane są materiały związane z Edukacją włączającą.

 • Materiały dostępne w Bibliotece Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 - edukacja włączająca - Bibliografia

 • Zestawienia bibliograficzne w oparciu o zbiory Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

- Autyzm; Biblioterapia; Edukacja włączająca; Integracja sensoryczna; Język polski jako obcy; Niepełnosprawność, Prawa dziecka

  Istotną formą w działaniach  Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą jest dbałość o rozpowszechnianie idei Edukacji włączającej. Bydgoski SCWEW kontynuował rozpoczętą 8 czerwca 2022r. Kampanię społeczną polegającą na zwiększeniu świadomości i wiedzy w środowisku lokalnym. W ramach tejże kampanii promującej Edukację włączającą zorganizowano Miejski event rekreacyjno – sportowy „Szkoła równych szans, dla wszystkich, w którym wzięło udział 13 bydgoskich placówek oświatowych. Były to 2 reprezentacje  Przedszkoli, 5 Szkół Podstawowych, 3 Ośrodki Szkolno – Wychowawcze i 3 Szkoły Ponadpodstawowe. Razem w trakcie imprezy uczestniczyło ok.  200 osób.  

 • Powyższa impreza poprzedzona została wizytą w Radio Eska i wywiadami emitowanymi w tejże rozgłośni; stacja ta dała także swój patronat dla tego przedsięwzięcia
 • Wydrukowano plakaty i ulotki przybliżające działalność SCWEW i ideę samej edukacji włączającej
 • Zaprojektowano i zakupiono banery, które umieszczono w widocznych miejscach na ogrodzeniach wszystkich zaangażowanych szkół
 • Zakupiono koszulki i czapeczki z logo SCWEW Bydgoszcz dla uczestników powyższego eventu.
 • Zakupiono rolapy, które wykorzystywane są we wszystkich przedsięwzięciach SCWEW
 • Zakupiono długopisy z logo SCWEW, które wykorzystywane są w kampanii społecznej
 • Rozpowszechniana w trakcie eventu idea edukacji włączającej ukazała się w Oficjalnym Serwisie Bydgoszczy, TVP3 Bydgoszcz, Radio PiK, w prasie bydgoskiej „Express Bydgoski” i czasopiśmie nauczycielskim UczMy
 • Na bazie zdjęć z eventu powstał film promujący ideę Edukacji włączającej, który można zobaczyć na stronie www.sosw3.bydgoszcz.pl

   Od listopada br. Kampania społeczna na rzecz Edukacji włączającej przybrała na sile, rozprzestrzeniając się na całe miasto.

 • Lider SCWEW został zaproszony do redakcji TVP3 Bydgoszcz, w której udzielił wywiadu dotyczącego praktycznej działalności SCWEW w Bydgoszczy, który został wyemitowany w tzw. „Rozmowie dnia” 21.11.2022r.
 • Opracowane i zamówione zostały spoty reklamujące działalność SCWEW w Bydgoszczy i zapraszające do współpracy, które pojawiają się od listopada br. 3 razy dziennie w Radio ESKA
 • Zamówiono bilboard, który stoi na jednej z głównych ulic Bydgoszczy z charakterystycznym logo SCWEW (XII.2022-I.2023)
 • Zaprojektowano reklamy w postaci oklejenia autobusów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy oraz plakaty umieszczone wewnątrz pojazdów (XII.2022-I.2023)
 • Zamówiono kolejne koszulki z logo SCWEW, długopisy, plakaty i ulotki, które posłużą do uatrakcyjniania przedsięwzięć związanych z realizacją kampanii społecznej na rzecz Edukacji włączającej

    Obszerna dokumentacja zdjęciowa, tekstowa i dźwiękowa znajduje się na stronie www.sosw3.bydgoszcz.pl w zakładce „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą – SCWEW

    Eksperci SCWEW uczestniczyli także w trakcie VI etapu działalności SCWEW w Bydgoszczy w ważnych społecznie wydarzeniach w wymiarze miejskim i ogólnopolskim, w których propagowali i promowali bydgoski SCWEW i samą Edukację włączającą.

 • W ramach imprezy 50-lecie działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 3 w Bydgoszczy – 20 października 2022r.

Zaproszeni goście obdarowani zostali specjalnie zaprojektowanymi i zakupionymi kalendarzami na 2023r. z logo i informacjami na temat bydgoskiego SCWEW; kalendarze trafiły także do wielu instytucji miasta Bydgoszczy – np. Urząd Miasta, Rada Miasta, Kuj. – Pom. Kuratorium Oświaty, Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli, Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, bydgoskie szkoły i przedszkola ogólnodostępne

 • W ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości”, w auli Biblioteki Głównej UKW w Bydgoszczy 21.11.2022r.

W trakcie części praktycznej Konferencji, dwie nasze ekspertki poprowadziły warsztaty pad nazwą: Praca z grupą zróżnicowaną - studia przypadków.

 

 

Krzysztof  Nowaczyk

Zrealizowane zadania SCWEW Bydgoszcz

w trakcie piątego – wakacyjnego etapu działalności

 

           Piąty etap działalności przypadł czasowo na okres wakacji i początku nowego roku szkolnego 2022/2023. Działania SCWEW w tym czasie w żadnym razie nie podlegały zawieszeniu. Umożliwiły je chociażby czynne przedszkola i organizowane w szkołach formy letniego wypoczynku dla uczniów w postaci np. półkolonii. W oparciu o dostosowany do powyższych faktów Harmonogram przedsięwzięć - w terminie od 1.07 do 30.09. 2022r. wsparcie placówek ogólnodostępnych, uczestniczących w projekcie odbywało się w następujących formach :

- superwizje koleżeńskie w 6 placówkach

- konsultacje dla dyrektorów on – line

- w ramach zajęć modelowych zorganizowano :

 • zajęcia czytelnicze,
 • rytmiczno – ruchowe Zumba
 • zajęcia terapii ręki
 • integrujące zajęcia doświadczania świata
 • zajęcia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej

- w ramach działań doradczo – szkoleniowych odbyły się zajęcia :

 • Afazja i mutyzm - diagnoza różnicowa i terapia w praktyce pedagogicznej
 • Zestaw ćwiczeń korekcyjnych kształtujących prawidłową postawę ciała

- w ramach konsultacji eksperckich udzielono wsparcia w kwestiach :

 • lęku w autyzmie
 • komunikacji w autyzmie
 • zaburzeń sensorycznych w autyzmie
 • strategii deeskalacji zachowań trudnych
 • przeciwdziałaniu wadom postawy i tendencji do ich powstawania

- w ramach wsparcia specjalistycznego dla rodziców pomoc ekspercką otrzymali rodzice :

 • dziecka wybitnie zdolnego
 • dzieci z tendencjami do powstawania wad postawy

          W czwartym etapie działalności SCWEW w Bydgoszczy zapoczątkowała swoje istnienie Sieć współpracy dla liderów i kadry SCWEW. Sieć to przestrzeń, to system umożliwiający wymianę doświadczeń między uczestnikami, nawiązanie kontaktów współpracy pomiędzy szkołami, tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby placówek oświatowych, poszerzenie kompetencji zawodowych i osobistych uczestników, upowszechnianie dobrych praktyk oraz merytoryczne i metodyczne wsparcie przez ekspertów. Sieć ułatwia dochodzenie do oczekiwanych rezultatów w sposób długofalowy, systematyczny, oparty na zaufaniu, na wzajemności oraz będący procesem niehierarchicznym. To szansa na zespołową i efektywną pracę. I właśnie w ramach takiego współdziałania odbyły się w sierpniu i wrześniu : Warsztat pracy z dzieckiem przejawiającym zachowania trudne oraz Praca z trudnym rodzicem.

          Z ważnych, zrealizowanych przez SCWEW Bydgoszcz, działań w piątym etapie wymienić należy także : nakręcenie filmu reklamującego edukację włączającą w ramach Kampanii społecznej SCWEW oraz umieszczenie w każdej placówce ogólnodostępnej realizującej projekt SCWEW, specjalnie wyprodukowanych w tym celu banerów.

          W trybie ciągłym funkcjonuje także Wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego SCWEW, a całościowe Zestawienie pomocy edukacyjnych jest aktualizowane i udostępnione na stronie SCWEW Bydgoszcz. W tym miejscu nadmienić należy, iż nawet duże gabarytowo sprzęty jak ściana i podłoga interaktywna – są wykorzystywane już w kolejnych placówkach.

           Istotną formą aktywności SCWEW nawet w okresie wakacji jest sukcesywnie rozszerzająca się Grupa wsparcia i samokształcenia na Facebooku.

             W dniach 12–13.07.2022 r. w Warszawie, Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu pozakonkursowego “Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty PO WER, zorganizował konferencję „Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich – wspieranie realizacji założeń edukacji włączającej w praktyce szkolnej”. Udział w niej wzięła Lider SCWEW w Bydgoszczy, p. Aleksandra Kotecka.

               Zgodnie z § 3 pkt. 5 Umowy nr 10/2021 powierzenia grantu na realizację przedsięwzięcia grantowego "Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą" (SCWEW), Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, jako Grantodawca zrealizował w Bydgoszczy w dniu 25 lipca 2022r.  pierwszą wizytę monitorującą. W jej zakresie było :

 1. Wykonanie zapisów ww. umowy,
  2. Prawidłowość sporządzania dokumentacji projektowej oraz jej przechowywania.

                Kontrola przeprowadzona została przez upoważnionych pracowników tj.:
1.    Agnieszkę Pietrykę  -  Kierownika projektu SCWEW2,

 1. Weronikę Jakubowską -  Specjalistę ds. rozliczania i monitorowania projektów grantowychSCWEW2. 

                W dniach 15–16 września 2022 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się spotkanie Liderów Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą podsumowujące rok działania SCWEW-ów i wyznaczające dalsze kierunki pracy. W pierwszym dniu podsumowano wizyty monitorujące, które odbyły się w SCWEW-ach od kwietnia do sierpnia 2022 r. Przedstawiono wnioski ze sprawozdań, konsultacji ekspertów, obserwacji działań oraz ewaluacji i monitorowania SCWEW, rozmawiano o sieci współpracy dla liderów i kadry SCWEW, omówiono dobre praktyki i propozycje rozwiązań w zakresie metod i form pracy, ze szczególnym uwzględnieniem superwizji oraz zajęć/lekcji modelowych, podsumowano zakres działań realizowanych przez SCWEW-y w okresie wakacji. Aktywny udział w spotkaniu wzięła reprezentująca SCWEW Bydgoszcz, Lider Aleksandra Kotecka. 

 

Opracowanie K. Nowaczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

          „Szkoła równych szans, dla wszystkich” – takie motto przyświeca  Specjalistycznemu Centrum Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW), które już od roku funkcjonuje w Bydgoszczy, obejmując pilotażowym programem 8 placówek ogólnodostępnych.   SCWEW zajmuje się udzielaniem skutecznego wsparcia  przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym w zakresie doskonalenia kompetencji kadry oraz zapewnienia uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, możliwości pełnego rozwoju na każdym etapie kształcenia. Jak ważne i zasadne jest takie wsparcie wystarczy prześledzić wyniki ankiety, w której nauczyciele tychże placówek jasno wskazują na 5 najistotniejszych trudności w ich codziennej pracy w organizowaniu zajęć / lekcji w grupach różnorodnych, są to: Zaburzenia zachowania,  Wady słuchu,  Niepełnosprawność intelektualna, Spektrum autyzmu oraz Wady wzroku. Poza tym nie należy zapominać o obiektywnych trudnościach i wyzwaniach, z jakimi zmagają się szkoły i przedszkola, które przyjmują dzieci i uczniów z Ukrainy są kolejnym egzaminem na tu i teraz polskiej oświaty.

            SCWEW oprócz aktywności opisanych w sprawozdaniach z poprzednich etapów działalności, skupia się obecnie na: Indywidualnych konsultacjach dla dyrektorów i nauczycieli; Wsparciu specjalistycznym dla rodziców i ich dzieci; Obserwacjach wspierających i Superwizjach koleżeńskich, a także na Modelowych zajęciach na terenie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych. Nowością w zakresie działań wspierających jest utworzenie Sieci współpracy i samokształcenia, która będzie nie tylko  formą wsparcia wszystkich osób zaangażowanych, ale możliwością pogłębiania wiedzy i dzielenia się nią z innymi. W skrócie, wspomaganie to będzie polegało na wymianie doświadczeń w celu doskonalenia swojej pracy. Jak wiadomo efekt organizacyjny osiągnięty przez każdego członka zespołu współdziałającego z pozostałymi osobami jest większy, niż efekt możliwy do osiągnięcia w działaniu indywidualnym.

             W marcu br. SCWEW w Bydgoszczy zorganizował Ogólnopolską Konferencję dotyczącą wdrażania edukacji włączającej w placówkach ogólnodostępnych. Wzięli w niej udział włodarze miasta, przedstawiciele KP Kuratorium Oświaty i wszystkich instytucji wspierających, dyrektorzy i nauczyciele zainteresowanych szkół, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, PFRON,  oraz wybitni specjaliści w dziedzinie edukacji włączającej z Uniwersytetów i Szkół Wyższych w Polsce i na Litwie.

             W czerwcu natomiast mogliśmy wziąć udział w zorganizowanej z dużym rozmachem inicjatywie SCWEW Kampanii społecznej na rzecz edukacji włączającej. Organizatorom przedsięwzięcia czyli liderowi, ekspertom i koordynatorom SCWEW bardzo zależało na dotarciu do jak największej liczby odbiorców. Już na kilka tygodni przed eventem w Radio Eska można było usłyszeć rozmowy nagrane z członkami SCWEW propagujące ideę edukacji włączającej i zapraszające do udziału w kampanii. Dzięki naszemu zaangażowaniu otrzymaliśmy Patronat medialny od TVP 3 i Radio Eska. Oceniamy, że zasięg naszego oddziaływania zdecydowanie przekroczył granice naszego miasta. Na potrzeby realizacji kampanii wydrukowaliśmy stosowne plakaty, ulotki, nalepki i banery. Zakupiliśmy różnokolorowe koszulki i czapeczki z logo SCWEW w Bydgoszczy dla uczestników i organizatorów. Przygotowaliśmy 10 specjalnie przemyślanych stanowisk dostosowanych do możliwości uczestników. Zadbaliśmy o ich oznaczenie piktogramami i balonami z logo SCWEW. Przedszkolaki i uczniowie musieli wykazać się nie tylko sprawnością, pomysłowością i kreatywnością, ale także pokonywaniem zadań, w których ograniczony był dostęp do zmysłu wzroku, słuchu czy ruchu. Zaprosiliśmy 13 placówek oświatowych , które reprezentowane były przez 10 uczniów bądź przedszkolaków z opiekunami. Dziesięć z tych placówek brało udział w bezpośrednich zadaniach i zabawach na stanowiskach. Były to 2 przedszkola, 5 szkół podstawowych, a także 3 ośrodki szkolno – wychowawcze dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, słabo słyszących i słabo widzących. Natomiast uczniowie 3 placówek ponadpodstawowych pełnili rolę wolontariuszy. Razem w trakcie imprezy gościliśmy ok.  170 osób. Warto odnotować, że zakupiliśmy także soki i owoce wydawane uczestnikom w specjalnym namiocie „Zdrowej żywności” oraz zamówiliśmy cysternę krystalicznej wody z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wod. -  Kan. w Bydgoszczy. Zależało nam także, aby to ważne społecznie wydarzenie miało swoistą oprawę, czyli atrakcyjną Ceremonię Otwarcia oraz Ceremonię Zamknięcia z rozdaniem Certyfikatów uczestnictwa dla każdej szkoły i przedszkola. Placówka, której udało się najlepiej przejść przez wszystkie 10 stanowisk otrzymała także ogromną, przechodnią maskotkę goryla, ponieważ mamy zamiar cyklicznie kontynuować powyższy sposób docierania do społeczeństwa z ważnym przekazem. W ocenie organizatorów Miejski event rekreacyjno – sportowy w ramach kampanii społecznej wspierającej edukację  włączającą  „Szkoła równych szans, dla wszystkich”  znakomicie wypełnił swój cel, którym było poszerzenie świadomości członków społeczności lokalnej dotyczącej zróżnicowanych potrzeb osób żyjących, uczących się i funkcjonujących właśnie w tej lokalnej społeczności, lokalnej szkole i lokalnym przedszkolu. Ponadto przybliżając aspekty związane z budowaniem edukacji włączającej w ogromnym stopniu zintegrował uczniów i nauczycieli z placówek szkolnictwa specjalnego i ogólnodostępnego.

             Aktywność i dokonania bydgoskiego SCWEW są oceniane bardzo pozytywnie, czego dowodem była obecność na evencie Zastępcy Prezydenta Miasta Bydgoszczy p. Iwony Waszkiewicz i Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu p. Magdaleny Buschmann. 

 

Krzysztof  Nowaczyk, SOSW 3, Bydgoszcz

Więcej informacji znajdziesz na stronie : sosw3.bydgoszcz.pl

 

 

 
Informujemy o kolejnym przedsięwzięciu i możliwości wzięcia udziału on-line

Ogólnopolskiej Konferencji inaugurującej projekt SCWEW w Bydgoszczy   oraz upowszechniającej ideę edukacji włączającej :

„Szkoła równych szans, dla wszystkich"  

Link do Konferencji

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmZiNmE5YzMtMWIyMi00MzQ1LTkwNWItODlhMGUwNTYyZTQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ff2f95ad-124e-4d16-9602-63127cbe8aaa%22%2c%22Oid%22%3a%2289ee20e5-e156-4e6e-875c-0ebd60b28c5a%22%7d 

 

 Informacje szczegółowe w załączniku

 


 

Aktywna działalność Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej SCWEW w kolejnym IV etapie pracy

 

          Już od ponad pół roku SCWEW zajmuje się udzielaniem wsparcia przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym w zakresie doskonalenia kompetencji kadry, zapewnienia uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, możliwości pełnego rozwoju na każdym etapie kształcenia.

        Zespół ekspertów i specjalistów SCWEW wykorzystuje w pracy terapeutycznej zanalizowane diagnozy oczekiwań poszczególnych placówek biorących udział w projekcie, a także wspiera bieżące przypadki i zaistniałe potrzeby, często wymagające nagłej pomocy. Comiesięczny harmonogram działalności zawiera cały zakres zaplanowanych wydarzeń w postaci :

 • Rady szkoleniowe w placówkach objętych projektem
 • Zajęcia modelowe
 • Bezpośrednie wsparcie specjalistyczne dla dzieci, uczniów i rodziców
 • Konsultacje dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców
 • Obserwacje i superwizje
 • Szkolenia dla nauczycieli
 • Sieć współpracy i samokształcenia
 • Systematyczne doposażanie i wypożyczanie specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych

         Zdecydowanie największym jednak zadaniem do realizacji przez SCWEW w Bydgoszczy, w obecnie realizowanym etapie działalności było zorganizowanie 19 marca br.  ogólnopolskiej konferencji dotyczącej wdrażania edukacji włączającej w placówkach ogólnodostępnych Szkoła równych szans, dla wszystkich”.

         W pierwszej części Konferencji, prelegenci przybliżyli tematykę edukacji włączającej zarówno w aspekcie lokalnym, jak i ogólnopolskim.

         W drugiej części dowiedzieliśmy się jak nowy model edukacji kształtuje się na Litwie oraz wzięliśmy udział w debacie, w której o swoich doświadczeniach z edukacją włączającą opowiedzieli: dyrektor szkoły, nauczyciel i rodzic.

         Wreszcie w III części zagłębiliśmy się w  zasobach i możliwościach szkoły ogólnodostępnej dla uczniów z wybranymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : autyzm, zaburzenia depresyjne i z dysfunkcją wzroku.

          O ogromnym zainteresowaniu i atrakcyjności Konferencji niech świadczy fakt pełnej, 50 osobowej sali konferencyjnej KPSW w Bydgoszczy oraz średnio ok. 180 gości on-line.

         

          Natomiast  8 czerwca 2022  planujemy w ramach Kampanii Społecznej zorganizowanie dużej imprezy plenerowej: Miejski event rekreacyjno – sportowy w ramach edukacji włączającej „Gorillas 2022” z udziałem ponad 10 bydgoskich placówek oświatowych. Celem przedsięwzięcia jest nagłośnienie i rozpropagowanie idei edukacji włączającej w Bydgoszczy, a szczególnie w bydgoskich szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych. Wartością dodaną, a zarazem innowacją będzie zintegrowanie w jednej imprezie placówek masowych i specjalnych – oprócz placówek ogólnodostępnych:

Przedszkole nr 11,

Przedszkole nr 20,

Szkoła Podstawowa nr 10,

Szkoła Podstawowa nr 27,

Szkoła Podstawowa nr 66,

Technikum nr 4 w Zespole Szkół Chemicznych,

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 w Zespole Szkół Drzewnych,

VII Liceum Ogólnokształcące

uczestniczyć będą także :

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 3 w Bydgoszczy dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną

Kuj – Pom  Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy

Kuj – Pom  Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy

Zespół Szkół nr 30 w Bydgoszczy

Zespół Szkół nr 31 w Bydgoszczy

          Event odbędzie się na terenie SOSW nr 3 i SP nr 10, na 10 specjalnie przygotowanych stanowiskach, gdzie oprócz walorów sprawnościowych, trzeba będzie jeszcze sprostać zadaniom z wyłączeniem zmysłu wzroku i słuchu. Ponadto konkurencje zakładają także jednoczesny, zunifikowany udział uczniów z niepełnosprawnością intelektualną z uczniami w normie intelektualnej. Zakładamy udział ponad 100 uczestników, którzy będą rywalizować i  odnosić sukcesy w konfrontacji zespołowej, w każdym z 10 przygotowanych zadań. Natomiast część uczniów szkół średnich podejmie się roli wolontariusza na evencie.

          Informacją o wydarzeniu obejmiemy UM Bydgoszczy, Kuratorium Oświaty, Radę Osiedla, instytucje partnerskie (MOEN, PPP 1, PPP 2), Prasę, Radio i Telewizję.

 

 

Krzysztof  Nowaczyk

SCWEW Bydgoszcz                                                        Bydgoszcz, 25.04.2022r.

 

Specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej - kolejna odsłona działalności

         Kolejnym sztandarowym krokiem działalności Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej w Bydgoszczy, jest uruchomienie od 2 lutego br. Wypożyczalni specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych, który będzie mieścić się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy. Sprzęt i pomoce zostały zakupione wg zapotrzebowania złożonego przez koordynatorów 8 bydgoskich placówek ogólnodostępnych biorących udział w pilotażowym programie edukacji włączającej i  będą wykorzystywane w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

         Do najważniejszych pomocy możliwych do wypożyczenia są gry i zestawy sensoryczne, tunele, klawiatury, powiększalniki i lupy, tablety, skanery i laptopy, czytniki ebooków oraz programy multimedialne, a także ściany magiczne i podłogi interaktywne. Oferta wypożyczalni będzie stopniowo rozszerzana. Umożliwiając korzystanie ze specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych opracowano następujące dokumenty : Regulamin wypożyczeń SCWEW, Wniosek o użyczenie sprzętu specjalistycznego, Umowę użyczenia oraz 

Protokół zdawczo-odbiorczy. Ponadto powstał Harmonogram konsultacji z ekspertem ds. technologii SCWEW, mających na celu podniesienie kompetencji w zakresie prawidłowego użytkowania wypożyczanego sprzętu.

         Następnym, ważnym przedsięwzięciem jest zaplanowana od 8 lutego br. seria szkoleń dla nauczycieli, których tematyka jest ściśle związana z trudnościami i potrzebami placówek, wskazanymi przez koordynatorów SCWEW jako kluczowe.  Wychodzą one naprzeciw zasadniczemu założeniu, że „wszyscy uczniowie w szkole mają zapewnione warunki do nauki i rozwoju, uwzględniające ich indywidualne potrzeby i możliwości, a nauczyciele są przygotowani do prowadzenia zajęć w grupie zróżnicowanej”.

           Rozbieżności w poziomie rozwoju między poszczególnymi dziećmi mogą być naprawdę znaczne. Są one naturalnym efektem nierównomiernego tempa w dojrzewaniu poszczególnych funkcji organizmu, zdolności, umiejętności, zainteresowań itp. Dotyczy to również dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci szczególnie uzdolnionych oraz wolniej się rozwijających. Nauczyciel musi w swoich działaniach dostosowywać tempo zajęć, metody i formy pracy tak, aby zarówno angażować każde dziecko z osobna, jak i organizować pracę całej grupy. Jest to ogromnie trudne zadanie, stąd tak wielka potrzeba konsultacji i doskonalenia umiejętności indywidualizacji w sposobie pracy nauczyciela w licznych zespołach klasowych i przedszkolnych.

Poniżej przedstawiam najbardziej oczekiwany zestaw szkoleń i warsztatów, który zapisany jest już w Harmonogramie bieżącego etapu działalności SCWEW :

„Edukacja włączająca w praktyce szkoły masowej i  możliwości jej realizacji

w licznych zespołach klasowych”

„Jak radzić sobie z zachowaniami niepożądanymi i agresywnymi u dzieci”

„Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów z autyzmem”

„Niwelowanie zachowań niepożądanych u uczniów z zespołem Aspergera”

„Praca z trudnym rodzicem”

„Wsparcie specjalistyczne dla rodziców z wykorzystaniem obserwacji uczestniczącej”

„Mutyzm wybiórczy u dzieci”

„Praca z uczniem z zaburzeniami emocjonalnymi , depresją i niedostosowaniem społecznym”

 „Praca z uczniami ujawniającymi problemy w zakresie tożsamości płciowej”

 

Powyższe szkolenia i konsultacje poprowadzą eksperci i specjaliści ds. edukacji włączającej, doświadczeni pedagodzy, a także nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy. Każda z 8 uczestniczących placówek wyraziła gotowość do zorganizowania na swoim terenie wybranych szkoleń. 

         Największym jednak zadaniem do realizacji przez SCWEW w Bydgoszczy, w obecnie realizowanym etapie działalności będzie zorganizowanie 19 marca br.  Ogólnopolskiej Konferencji dotyczącej wdrażania edukacji włączającej w placówkach ogólnodostępnych. Planujemy w niej udział włodarzy miasta, kuratorium, przedstawicieli wszystkich instytucji wspierających, dyrektorów i nauczycieli zainteresowanych szkół, prasę oraz wybitnych specjalistów w dziedzinie edukacji włączającej. Obecnie konferencja jest w fazie przygotowań. Nieodzowna będzie współpraca i konstruktywne pomysły dotyczące realizacji tego ważnego społecznie przedsięwzięcia. Oceniamy, że na przełomie lutego i marca br. będziemy rozsyłali szczegółowe programy oraz zaproszenia do udziału w konferencji.

 

         Bardzo dziękujemy za dotychczasową aktywność i zaangażowanie wszystkim dyrektorom uczestniczących w projekcie placówek oświatowych, koordynatorom, ekspertom i specjalistom edukacji włączającej, konsultantom instytucji wspierających z  MOEN i PPP na czele oraz liczymy na dalszą owocną i profesjonalną współpracę w dziedzinie edukacji włączającej.

 

 

 

Specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW)

            Wraz z początkiem nowego roku szkolnego, we wrześniu 2021r. przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy ukonstytuowało się i zaczyna funkcjonować Specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW).  Powstało w wyniku nowych wyzwań oświatowych, koncentrujących się na zapewnieniu wysokiej jakości edukacji dla wszystkich uczniów, niezależnie do jakiej szkoły, czy przedszkola uczęszczają. Podstawowym, ale również  innowacyjnym  założeniem nowego modelu edukacji (edukacji włączającej) jest  dzielenie się wiedzą i doświadczeniami nauczycieli i specjalistów placówek specjalnych z nauczycielami przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w celu wspólnego poszukiwania jak najlepszych rozwiązań do zapewnienia każdemu dziecku sukcesów rozwojowych i edukacyjnych na miarę własnych możliwości.

         Celem SCWEW jest udzielanie wsparcia przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym w zakresie doskonalenia kompetencji kadry, zapewnienia uczniom możliwości pełnego rozwoju, z wykorzystaniem oferty edukacyjnej na każdym etapie kształcenia, uwzględniając ich indywidualne potrzeby i możliwości.

Do najważniejszych zadań Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW) będą należały :

 • Konsultacje dla nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w celu prawidłowego zdiagnozowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci/uczniów
 • Wspieranie tychże nauczycieli w zakresie pracy z grupą zróżnicowaną, właściwego doboru podręczników, dostosowania programów, skutecznych metod pracy oraz doboru i obsługi specjalistycznego sprzętu
 • Prowadzenie bądź współprowadzenie specjalistycznych zajęć oraz lekcji otwartych w placówkach ogólnodostępnych lub w SCWEW.
 • Działania doradczo – szkoleniowe w zakresie podnoszenia kompetencji kadry i pracowników szkół i przedszkoli.
 • Organizowanie specjalistycznych szkoleń i warsztatów oraz umożliwianie dokształcania we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli
 • Wypożyczanie podręczników, sprzętu specjalistycznego, pomocy dydaktycznych oraz udostępnianie materiałów edukacyjnych do pracy z dziećmi i uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.
 • Współpraca z podmiotami uczestniczącymi w procesie rozpoznawania potrzeb i udzielania pomocy dzieciom i ich rodzinom : poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, jednostkami ochrony zdrowia, placówkami realizującymi pomoc społeczną i pomoc rodzinie oraz instytucjami i organizacjami pozarządowymi

    Nowatorskie, a wręcz pionierskie działania SCWEW będą aktywnie wspierały model edukacji włączającej, która bazuje na przekonaniu, że wszyscy uczniowie w szkole mają zapewnione warunki do nauki i rozwoju, uwzględniające ich indywidualne potrzeby i możliwości, a nauczyciele są przygotowani do prowadzenia zajęć w grupie zróżnicowanej.

 

Struktura organizacyjna SCWEW w Bydgoszczy :

 

Aleksandra Kotecka – lider zespołu

Jolanta Wierzbińska – ekspert ds. edukacji włączającej

Anna Bonisławska - specjalista ds. edukacji włączającej

Krzysztof Nowaczyk - ekspert ds. informacji i ewaluacji

Tadeusz Rybski - ekspert ds. technologii wspomagających

oraz

8  koordynatorów ds. edukacji włączającej

i współpracy ze SCWEW

w bydgoskich placówkach ogólnodostępnych :

 

VII Liceum Ogólnokształcące – Małgorzata Burczy (koordynator)

Przedszkole nr 11

Przedszkole nr 20

Szkoła Podstawowa nr 10

Szkoła Podstawowa nr 27

Szkoła Podstawowa nr 66

Technikum nr 4 w Zespole Szkól Chemicznych

Branżowa Szkoła nr 5 w Zespole Szkół Drzewnych

 

NOWE!!!

 

W kolejnym etapie działania zespół SCWEW skupił się na rozpoznawaniu potrzeb i możliwości w zakresie edukacji włączającej w obszarze swojego działania, czyli w 8 bydgoskich, ogólnodostępnych placówkach oświatowych. W kontekście uzyskanych informacji z „Arkuszy wstępnej diagnozy przedszkola / szkoły ogólnodostępnej” powstał uszczegółowiony „Arkusz pogłębionej diagnozy przedszkola /szkoły ogólnodostępnej” (patrz zał. 1). Został on przesłany do placówek, których zadaniem będzie określenie najistotniejszych trudności i oczekiwań. Na bazie analizy wstępnych diagnoz 8 bydgoskich placówek stwierdzono największe deficyty i trudności w pracy w grupach zróżnicowanych z dziećmi:

-ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera

-z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

-z zaburzeniami słuchu oraz

-ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysgrafia i dysortografia).

Wyniki te wraz z efektami pogłębionej diagnozy przedszkola /szkoły ogólnodostępnej posłużą do wypracowania planu i modelu najbliższych działań SCWEW oraz konkretnej i sprecyzowanej realizacji wsparcia. Dla efektywnej działalności wspierającej edukację włączającą opracowany został model umiejscowienia SCWEW w strukturze współpracujących z nim podmiotów. Do nadrzędnych partnerów wspierających zaliczamy w szczególności organ prowadzący placówki oświatowe czyli Miasto Bydgoszcz oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Ważne i godne podkreślenia jest także wypracowanie partnerskich porozumień dotyczących realizacji zadań wspomagających SCWEW przez Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oraz Poradnię Psychologiczno –Pedagogiczną nr 1.Istotną rolą współpracy z MOEN w Bydgoszczy będzie między innymi: wykorzystanie doświadczenia nauczycieli konsultantów, specjalistów i doradców metodycznych w prowadzeniu szkoleń, konsultacji metodycznych oraz poszukiwania rozwiązań poszerzających ofertę konkretnego wsparcia w ramach SCWEW. W zakresie współpracy z PPP nr 1 w Bydgoszczy liczymy na udział specjalistów między innymi w diagnozach indywidualnych uczniów, rozpoznawaniu potrzeb i możliwości uczniów oraz pomocy w planowaniu i realizacji celów terapeutycznych. Równolegle odbywają się rozmowy z dyrektorami szkół i szkolenia rad pedagogicznych w zakresie rozumienia edukacji włączającej. Miało to miejsce już w następujących placówkach oświatowych :Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy nr 3, Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 20, Szkoła Podstawowa nr 27, Technikum nr 4 w Zespole Szkól Chemicznych.

 

Krzysztof Nowaczyk SCWEW Bydgoszcz