STYPENDIA DLA ZDOLNYCH UCZNIÓW!

„PRYMUS POMORZA I KUJAW”

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów "Prymus Pomorza i Kujaw".

 Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie klasy 7 lub 8 szkoły podstawowej, liceum, technikum lub szkoły branżowej, znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Stypendia przyznawane będą tym uczniom, którzy spełnią następujące kryteria:

  • otrzymali w poprzednim roku szkolnym promocję do następnej klasy bądź świadectwo ukończenia szkoły;
  • uzyskali jedno z osiągnięć w konkursach lub olimpiadach określonych w załącznik nr 1 lub w załączniku nr 2 do regulaminu w jednym z dwóch poprzednich lat szkolnych,
  • uzyskali w poprzednim roku szkolnym co najmniej jedną ocenę celującą lub bardzo dobrą spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości, realizowanych jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
  • uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Nabór zakończony zostanie 30 września 2019 r.

Regulamin przyznawania stypendium oraz informacje na stronie internetowej https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Prymus Pomorza i Kujaw.

W szkole informację  uzyskasz u pedagoga szkolnego.

Kolejny, wspólny projekt!
VII i VIII Licea Ogólnokształcące w Bydgoszczy od wielu lat wspólnie pracują na rzecz edukacji o tolerancji. W tym roku uczniowie naszych szkół zaangażowali się w ogólnoświatowy projekt „Anna Frank – historia na dzień dzisiejszy” .
Pod czujnym okiem trenerów z Fundacji Domu Anny Frank we Wrocławiu uczniowie szkolili się, by stać się przewodnikami po wędrującej wystawie i  móc podzielić się wiedzą ze swoimi rówieśnikami. Poznali historię Anny i starali się odnaleźć oddźwięk historii w teraźniejszości.
Do dzisiaj wystawa odwiedziła 15 tysięcy miejsc w ponad 90 krajach.
Celem projektu jest wzmocnienie świadomości młodych ludzi o prawach i godności człowieka i zachęcenie ich do podejmowania działań w obronie praw innych ludzi.
Jesteśmy wdzięczni Uniwersytetowi Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, że otworzył przed nami podwoje Biblioteki Uniwersyteckiej, bo właśnie tam stanęła wystawa.

Na wystawę zapraszamy do 18 września.

Z przyjemnością informujemy Siódemkowiczów, że od tego roku szkolnego nasza szkoła przystąpiła do programu Erasmus+ 💪💪💪

Już niedługo będziecie mogli przeczytać o szczegółach. Zaprosimy Was do kącika Erasmusa na stronie szkoły, do czytania wiadomości na Siódemce i na stronę FB projektu!

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY O ZMIANIE GODZINY ZEBRAŃ DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH.

 

📌 Zebrania dla klas drugich i trzecich bez zmian., tj. o godz. 17.00

 „WYPRAWKA SZKOLNA”- STYPENDIUM

w formie dofinansowania zakupu podręczników

Przysługuje  uczniom:

1)     słabowidzącym,

2)     niesłyszącym,

3)     słabosłyszącym,

4)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)     z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6)     z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7)     z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8)     z niepełnosprawnościami sprzężonym, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 1148) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ­– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287). 

WNIOSKI MOŻNA POBRAĆ U PEDAGOGA SZKOLNEGO.

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ  DO 6 WRZEŚNIA  U PEDAGOGA SZKOLNEGO!

Stypendium „ Wyprawka szkolna” nie wyklucza korzystania z programu „Dobry start”.

ŻYJ, NIE ULEGAJ, WALCZ...! – koncert

Już 3-go września, o 11.45 w Kinoteatrze przy ulicy Dwernickiego 1, odbędzie się niezwykły koncert. Zespół PARTYZANT czyli Krzysztof Toczko i Mikołaj Toczko oraz Marcelina Bociek dostarczą nam wielu emocji i refleksji. W koncercie uczestniczą uczniowie klas pierwszych i drugich.

Zapraszamy na zakończenie roku szkolnego, które odbędzie się 19 czerwca 2019r,

do sali gimnastycznej:

KLASY II LO - godz. 8.15

KLASY I LO I 3ag - godz. 9.15

Dyrektor Szkoły informuje, że 18 czerwca 2019  LEKCJE NIE BĘDĄ SKRÓCONE.